(27/08/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚ με συνοδό εξοπλισμό» (CPV33696200-7: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ)» για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14/09/2020, 14:00)

 

(27/08/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» (CPV33162200-5: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/09/2020, 14:00)

 

(23/06/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ» (CPV33731110-7: ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06/07/2020, 14:00)

 

(29/05/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV: 38430000-8: Όργανα και Συσκευές Ανίχνευσης και Ανάλυσης) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/06/2020, 14:00)

 

(08/04/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ” (CPV: 33182100-0: ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/04/2020, 14:00)

 

(07/04/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV: 38430000-8: Όργανα και Συσκευές Ανίχνευσης και Ανάλυσης) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23/04/2020, 14:00)

 

(27/03/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09/04/2020, 14:00)

 

(12/03/2020) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” (CPV: 60000000-8: Υπηρεσίες μεταφορών, εκτός από μεταφορά αποβλήτων) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26/03/2020, 14:00)

 

(06/03/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΡΛ» (CPV: 33190000-8: Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/03/2020, 14:00)

 

(06/03/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”  (CPV: 33122000-1: Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19/03/2020, 14:00)

 

(24/02/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Σ/Π20-21. Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με CPV: 60000000-8.  Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05/03/2020, 14:00)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop