(31/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ορμονολογικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

(27/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

(21/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

backtotop