(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

 

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

 

(30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

 

(28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων κατά την Διαδικασία της Αριθμ. Πρωτ. 8619/06-08-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2018.

 

(22/10/2018) Α.Π.: 11130. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Θέσεων Ειδικευόμενων Ιατρών του Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 Θέση Ειδικότητας Γαστρεντερολογίας).

 

(19/10/2018) Α.Π.: 11130. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων Ειδικευόμενων Ιατρών του Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 Θέση Ειδικότητας Γαστρεντερολογίας).

 

(06/08/2018) Α.Π.: 8619. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμόν ΣΟΧ1/2018 για την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας (12 Θέσεις Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας).

 

(14/09/2018) Α.Π.: 9859. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (1 Θέση Data Protection Officer – DPO).

 

(20/04/2018) Α.Π.: 3827. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 Θέση Ειδικότητας Ψυχιατρικής).

 

(27/03/2018) Α.Π.: 3137. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (10 Θέσεις Διαφόρων Ειδικοτήτων).

 

backtotop