Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) / (General Data Protection Regulation – GDPR) είναι ο νέος κανονισμός (2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αρχικά τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2016, ενώ στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το άρθρο 1 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζει το αντικείμενο του Γ.Κ.Π.Δ. και θέτει τους τρεις (3) θεμελιώδεις στόχους του:

«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. ως πολίτες (ασθενείς ή εργαζόμενοι) έχετε το δικαίωμα:

να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,

να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη,

να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας,

να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,

να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»),

να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλλετε την απόφαση.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις Εφαρμογής του Γ.Κ.Π.Δ. για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα εφαρμογής του κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετικές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γ.Κ.Π.Δ.).

 

Το Νοσοκομείο μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την Εταιρεία “KKL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ” στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-6819236 ή στο e-mail: dpo (παπάκι) vardakeio.gr

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop