Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2019)

(08/08/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε “Αντιδραστήρια για Πήξη / Αιμόσταση με Συνοδό Εξοπλισμό” με CPV 33696300-8 Χημικά Αντιδραστήρια, για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.   (03/07/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες “Συλλογής και Μεταφοράς Ιατρικών Αποβλήτων” με CPV90524400-0 […]

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2018)

(30/10/2018) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Σύρου. (26/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06Σ/ΔΙΕΥΚ.ΟΔ.853./Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ CPV: 33696500-0 για το Γ.Ν. Σύρου. (26/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με CPV 33168000-5 για το Γ.Ν. Σύρου. […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop