(04/10/2021) Α.Π.: 10557 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη προμήθεια «εργαλείων ΩΡΛ χειρουργείου» (CPV: 33162200-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/10/2021, 14:30)

 

(31/03/2021) Α.Π.: 3671 – Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου» (CPV: 50334130-5), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02/04/2021, 14:30)

 

(25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/02/2021, 14:00)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop