(19/06/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 92873 και 92877, «αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”  CPV: 33696500-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.» (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/07/2020, 17:00)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop