(16/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94881, για υπηρεσίες «συντήρησης και επισκευής του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/08/2020, 17:00)

 

(14/07/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Α/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 94901), για υπηρεσίες «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων, CPV: 9052440-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/07/2020, 17:00)

 

(19/06/2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 01Δ/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 92873 και 92877), για την απόκτηση «αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”  CPV: 33696500-0» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/07/2020, 17:00)

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop