Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (2021)

(15/06/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ” για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/06/2021, 14:00)   (20/05/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ” με CPV: 33168000-5 (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής) για το Γ. Ν. […]

Περισσότερα...
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (2021)

(14/06/2021) Α.Π.:6444 Ανακοίνωση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γεννήτρια Οξυγόνου)   (20/04/2021) Α.Π.:4540 Ανακοίνωση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Διάφορα)

Περισσότερα...
Εργασίες – Δημοσιεύσεις

(2008) Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση ασθενών με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. Πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Ευκαρπίδης A., Ιωαννίδου Φ., Σκενδέρη Ι. et al. (Λήψη) (2008) Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των νοσηλευτών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτών ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη) (2009) Η συναισθηματική νοημοσύνη και ο ρόλος […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2021)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (04/06/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/05/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (05/04/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2021 για […]

Περισσότερα...
(17/04/2021) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Θέμα: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας   Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, με ιδιαίτερη τιμή, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι, πλέον, εφικτή η διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα […]

Περισσότερα...
(12/04/2021) Aναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’

Θέμα: Aναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’   Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την αναγνώριση του Νοσοκομείου ως επίσημου μέλους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ‘RACE TO ZERO’, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αναγνώριση αυτή, σύμφωνα με την […]

Περισσότερα...
Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2021)

(31/03/2021) Α.Π.: 3671 -Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου» (CPV: 50334130-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02/04/2021, 14:30)   (25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών […]

Περισσότερα...
Οδηγοί

ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (2020) BIRTH REGISTRATION DIGITAL GUIDE (2020)

Περισσότερα...
Εσωτερικοί Κανονισμοί

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY (2020) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2020) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020)   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2020) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020)  

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop