Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2019)

(31/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ορμονολογικών Εξετάσεων με Συνοδό Εξοπλισμό για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.   (27/05/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/Ν.4542/Π19-20. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων για το Γ.Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2019)

(21/05/2019) Α.Π.: 5155. Προκήρυξη τεσσάρων (4) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής). (27/03/2019) Α.Π.: 3128. Προκήρυξη τριών (3) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 θέση Ε. Β’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 1 θέση Ε. […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (14/05/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/04/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/03/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί (2019)

(16/04/2019) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ επί Μειοδοτικού Διαγωνισμού 01ΜΔ/2019. (10/04/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01ΜΔ/2019 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες Προσφορές και εν Συνεχεία με Προφορικές, για την Ανάδειξη Εκμισθωτή για “Χώρο 250 m² για Χρήση ως Αρχείο του Γ.Ν. Σύρου, CPV70130000-1.

Περισσότερα...
Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2019)

(05/06/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.   (08/04/2019) Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγου Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).   (15/03/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ”.   (16/01/2019) Έρευνα […]

Περισσότερα...
Λίστα Χειρουργείων

Το Νοσοκομείο μας στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 ΥΑ και της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.4121/19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, θα αναρτά στην ιστοσελίδα του εβδομαδιαία επικαιροποιημένη λίστα Χειρουργείων με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις ανά τμήμα/ειδικότητα, ενώ επίσης θα αναρτά και κάθε 15 ημέρες την λίστα με τις διενεργηθείσες επείγουσες επεμβάσεις. […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2019)

(15/01/2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΠΔΕ2017 ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 68519, 68520, 68521, 68523, «Για την προμήθεια και εγκατάσταση ΤπΕ για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Σύρου και Γ.Ν‐Κ.Υ. Νάξου»  

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2018)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 για […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2018)

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων κατά […]

Περισσότερα...
backtotop