Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2021)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (05/04/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/03/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/02/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2021 […]

Περισσότερα...
Απ’ ευθείας Αναθέσεις (2021)

(31/03/2021) Α.Π.: 3671 -Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τη «συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου» (CPV: 50334130-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02/04/2021, 14:30)   (25/01/2021) Α.Π.: 866 – Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών […]

Περισσότερα...
Οδηγοί

ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (2020) BIRTH REGISTRATION DIGITAL GUIDE (2020)

Περισσότερα...
Εσωτερικοί Κανονισμοί

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY (2020) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2020) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020)   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2020) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020)

Περισσότερα...
Περιβαλλοντικά θέματα

(ΦΕΚ 1537-Β-2012) ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (2019)

Περισσότερα...
Οργανισμός Γ.Ν. Σύρου

(ΦΕΚ 3430-Β-2012) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 242-Β-2017) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 1918-Β-2017) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 3884-Β-2017) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Τ.Ε.Π. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 5261-Β-2018) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 5406-Β-2020) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

Περισσότερα...
Πρόχειροι Διαγωνισμοί (2021)

(04/03/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1Σ/Π21-22. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια “ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ” για το Γ. Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 16/03/2021, 13:00)

Περισσότερα...
(25/01/2021) Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021.   Πρόσκληση

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2020)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (20/01/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (16/12/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2020 […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2021)

(14/01/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/ΕΣΠΑ/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 104989, 104991 & 104992) για την προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα Γ.Ν. Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου, που θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορονοϊου SARS-CoV-2 (CPV: 33100000) & με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. (Καταληκτική […]

Περισσότερα...
Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop